VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

SMLOUVY O REKLAMNÍ SPOLUPRÁCI – SLUŽBY ONLINE MARKETINGU

ČLÁNEK 1

SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky pro služby online marketingu (dále též jen „VSP“ či „Podmínky“ či „Všeobecné smluvní podmínky“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o reklamní spolupráci (dále též jen jako „Smlouva“), která představuje ujednání mezi smluvními stranami, kterými jsou na straně jedné společnost 2GIS CZ s.r.o., IČO: 291 54 740, DIČ: CZ29154740, se sídlem: Na Kocínce 210/3, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204942 jako Zhotovitel (dále jen jako „Zhotovitel“) a na straně druhé Objednavatel, jako subjekt objednávající od Zhotovitele Služby (dále jen jako „Objednavatel“) (Zhotovitel a Objednavatel společně dále též jako „Smluvní strany“ či „Strany“), jak je blíže specifikováno v těchto Podmínkách níže a vždy v každé konkrétní Objednávce uzavřené mezi Smluvními stranami.
 2. Tato Smlouva je uzavírána ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ObčZ“ nebo „občanský zákoník“).
 3. Tyto Podmínky vylučují platnost jakýchkoli odporujících obchodních či smluvních podmínek smluvního partnera Zhotovitele, tj. Objednavatele. Takové podmínky Zhotovitel neuznává a není těmito vázán, a to ani bez vznesení zvláštní námitky neplatnosti.

ČLÁNEK 2

VYMEZENÍ POJMŮ

 1. V rámci Smlouvy mají níže uvedené termíny následující význam: Objednávkový formulář (či též Objednávka) – dokument podepsaný Objednavatelem a Zhotovitelem, v němž jsou uvedeny základní parametry Služeb poskytovaných v rámci Smlouvy na základě dílčí Objednávky, jež se uzavírá v souladu s touto Smlouvou, včetně údajů o rozsahu a termínu poskytování Služeb, jejich ceně a jiných nezbytných podmínkách příslušné Smlouvy. Materiál – informace a materiály poskytnuté Objednavatelem Zhotoviteli pro účely poskytování Služeb dle Smlouvy. Služby – služby Zhotovitele, definované v těchto Podmínkách, poskytované na základě samostatného Objednávkového formuláře v souladu s podmínkami této Smlouvy v rozsahu a způsobem ujednaným mezi stranami v Objednávce, případně ve Specifických podmínkách. Smlouva – je Smlouva o spolupráci uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednavatelem, jejímž předmětem je poskytování Služeb, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných v Objednávkovém formuláři a v těchto Podmínkách, které tvoří obsah Smlouvy a jsou její nedílnou součástí. Všeobecné smluvní podmínky mohou být ze strany Zhotovitele jednostranně měněny za podmínek stanovených v těchto Podmínkách níže. Specifické podmínky – konkrétní podmínky sjednané pro poskytování Služeb, které si Strany sjednají v rámci Objednávky a tyto tvoří nedílnou součást Smlouvy.
 2. V této Smlouvě mohou být užity termíny a definice neuvedené v bodu 2.1. Podmínek. V takovém případě je užitý termín nutno vykládat v souladu s textem Smlouvy. V případě, že jednoznačný výklad termínu nebo definice v textu Smlouvy chybí, je nutno řídit se jeho výkladem stanoveným v prvé řadě Objednávkovým formulářem, v druhé řadě dokumenty, které jsou ve Smlouvě uvedeny jako závazné pro obě Smluvní strany, a dále legislativou České republiky a obchodními zvyklostmi.
 3. Jakýkoli odkaz Smlouvy na bod (článek Smlouvy) a/nebo její podmínky znamená odpovídající odkaz na tuto Smlouvu (její článek) a/nebo její podmínky.

ČLÁNEK 3

PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednavateli Služby, jak jsou tyto definovány níže, a to dle dohody stvrzené Stranami v Objednávkovém formuláři a Objednavatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k poskytování Služeb, přijmout Služby a uhradit za poskytování takových služeb v souladu s podmínkami této Smlouvy cenu.
 2. Podstatné podmínky poskytování Služeb dle této Smlouvy, včetně termínu poskytování Služeb a jejich ceny budou mezi Smluvními stranami sjednávány prostřednictvím samostatných Objednávkových formulářů, jež se stávají nedílnou součástí Smlouvy okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami.
 3. Podpisem Objednávkového formuláře obě Smluvní strany stvrzují, že se seznámily a bezvýhradně souhlasí se všemi dokumenty tvořícími obsah Smlouvy a uzavírají takto mezi sebou Smlouvu dle podmínek, které jsou uvedeny v Objednávkovém formuláři, v textu těchto Podmínek a zavazují se postupovat v souladu se Smlouvou.
 4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření Objednávky (podpis Objednávkového formuláře Smluvními stranami či jeho potvrzení prostředky komunikace na dálku). V případě pochybností ohledně uzavření Objednávky se má za to, že Objednávka uzavřena byla, neprokáže-li Objednavatel opak.
 5. Smlouva se uzavírá na dobu, po kterou je v Objednávkovém formuláři sjednáno poskytování Služeb.

ČLÁNEK 4

PŘEDMĚT, DEFINICE A ROZSAH SLUŽEB

 1. Zhotovitel poskytuje Objednavateli na základě Objednávky následující Služby, jak jsou tyto definovány níže, případně jejich kombinace:
  1. Tvorba a správa PPC kampaní, jakožto služba spočívající v navržení a realizaci a správě reklamní kampaně vedené za účelem přivedení relevantních uživatelů na internetové stránky nebo e-shop Objednavatele prostřednictvím PPC (pay per click) reklamy, což je model platby za internetovou reklamu spočívající v platbě za tzv. prokliky (kliknutí na reklamu).
  2. Tvorba a správa Facebookových stránek, jakožto služba spočívající v navržení, realizaci a správě Facebookových stránek dle konkrétních požadavků Objednavatele.
  3. E-mail marketing, jakožto služba spočívající v navržení, realizaci a správě reklamní kampaně vedené formou tzv. e-mailingu neboli cíleným rozesíláním komerčních i nekomerčních zpráv na přesně stanovený seznam e-mailových adres stávajících či potenciálních zákazníků.
  4. Optimalizace pro zbožové vyhledávače a agregátory, jakožto služba spočívající v nastavení a optimalizaci webových stránek (e-shopu) Objednavatele a zbožových vyhledávačů a agregátorů za účelem zvýšení efektivity prodejních kanálů Objednavatele.
  5. Tvorba marketingové strategie, jakožto služba spočívající v komplexním sestavení marketingového plánu s využitím aktuálních marketingových trendů a konkrétních potřeb Objednavatele.
  6. Analýzy a audity, jakožto služba spočívající v analýze stávající PPC či jiné online kampaně Objednavatele, analýza konkurence Objednavatele, SWOT analýza apod., metodikou Zhotovitele se zaměřením na posouzení efektivity a výkonnosti kampaně, rozborem např. klíčových slov a návrhu řešení.
  7. Vytváření a správa internetových stránek, jakožto služba spočívající v navržení, realizaci a správě webových prezentací dle konkrétních požadavků Objednavatele.
  8. SEO optimalizace (Search Engine Optimization) neboli optimalizace pro vyhledávače, jakožto služba spočívající v propagaci internetové stránky nebo e-shopu Objednavatele za účelem získání lepší pozice internetové stránky nebo e-shopu Objednavatele ve vyhledávačích metodikou vytváření a upravování internetových stránek nebo e-shopu Objednavatele takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích, a to s cílem získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích pro danou internetovou stránku nebo e-shop vyšší pozici a tím četnější návštěvnost relevantních uživatelů.
  9. Konzultace, jakožto služba spočívající v poskytování placené konzultace se specialistou na potřebnou oblast online marketingu.

ČLÁNEK 5

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Zhotovitel poskytuje Objednavateli jednotlivé Služby v rozsahu, termínu a za podmínek blíže sjednaných v Objednávkovém formuláři, případně zvlášť ujednaných Specifickými podmínkami.
 2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu Smlouvy a poskytování Služeb s odbornou péčí. Je přitom povinen dodržovat Smlouvu a veškeré obecné závazné právní předpisy a dále pokyny Objednavatele, v případě, že se takové pokyny neodchylují od Smlouvy. Zhotovitel však v rámci poskytování Služeb nezaručuje jakékoli výsledky spočívající ve zvýšení návštěvnosti internetových stránek nebo e-shopu Objednavatele či přivedení relevantních uživatelů na internetové stránky nebo e-shop Objednavatele apod.
 3. Poskytování zvolené Služby bude Zhotovitelem zahájeno bez zbytečného odkladu po úhradě první platby Objednavatelem dle harmonogramu plateb Objednávky a dodání veškerých podkladů a přístupů potřebných pro realizaci Služby. Objednavatel bere na vědomí, že si Zhotovitel za účelem řádného nastavení poskytování některých Služeb, zejména – avšak nikoli výlučně – vytváření a správy reklamních kampaní vyhrazuje prvních 10 pracovních dnů v rámci poskytování předmětné Služby na její konfiguraci a řádné seřízení. Nebude-li tato doba na nastavení Služby Zhotoviteli poskytnuta a zachována, Zhotovitel nezaručuje funkčnost a provozuschopnost takové Služby. Služba bude Zhotovitelem ukončena dnem sjednaným ve Smlouvě, pokud Smlouva nebude ukončena některým ze způsobů předvídaných Smlouvou.
 4. Dodržení termínu plnění je závislé na součinnosti ze strany Objednavatele, zejména na řádném předání všech podkladů a přístupů potřebných pro realizaci Služby a na uhrazení plateb dle Smlouvy.
 5. Jestliže Objednavatel neposkytne potřebnou součinnost, nebo v případě, že je Objednavatel v prodlení s úhradou některé z plateb dle Smlouvy, termín plnění stanovený Smlouvou se tímto o dobu neposkytnutí součinnosti, nebo o dobu prodlení s úhradou neprodlužuje. Po tuto dobu není Zhotovitel s plněním předmětu Smlouvy v prodlení.
 6. Zhotovitel je v případech uvedených článku 5 odst. 5.5. oprávněn nezahájit nebo pozastavit poskytování Služby, a to až do doby poskytnutí úplné součinnosti či uhrazení plateb Objednavatelem.

ČLÁNEK 6

CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena Služeb se stanovuje předem dohodou Smluvních stran v Objednávkovém formuláři.
 2. Celková cena Služeb, podléhající úhradě ze strany Objednavatele se skládá z ceny Služeb dle jednotlivých Objednávkových formulářů.
 3. Úhrada Služeb se provádí v korunách českých (CZK) spolu s příslušnou sazbou DPH převodem peněžních prostředků na účet Zhotovitele uvedený na faktuře vystavené Zhotovitelem.
 4. Není-li písemně sjednáno jinak, Objednavatel uhradí platbu vždy před zahájením poskytování jakýchkoli Služeb dle Smlouvy, a to v souladu s platebním kalendářem sjednaným v Objednávce. V případě, že Objednavatel neprovede včasnou úhradu dle tohoto odstavce Podmínek, není Zhotovitel povinen poskytovat Služby Objednavateli.
 5. Finanční závazky Objednavatele dle této Smlouvy jsou považovány za splněné okamžikem připsání peněžních prostředků ve stanovené výši na příslušný účet Zhotovitele či k okamžiku složení peněz v pokladně Zhotovitele oproti písemnému potvrzení o složení podepsanému oprávněným zástupcem Zhotovitele.
 6. Zhotovitel je oprávněn jednostranně započíst jakékoli své splatné či nesplatné pohledávky vůči Objednavateli vyplývající z této Smlouvy na uhrazenou zálohu ze strany Objednavatele, případně i vůči jakýmkoli jiným nárokům Objednavatele.

ČLÁNEK 7

ZÁRUKY A ZÁVAZKY OBJEDNAVATELE

 1. Objednavatel se zaručuje a ve vztahu ke Zhotoviteli plně odpovídá za to, že:
  1. Informace poskytnuté Zhotoviteli odpovídají skutečnosti, nejsou klamavé, zavádějící ani jinak v rozporu s právním řádem České republiky (zejména – avšak nikoli výlučně – se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů – dále jen jako „ZoRR“) a zároveň, že jakkoli nezasahují do práv či oprávněných zájmů třetích osob;
  2. Veškeré propagované zboží (práce/služby), podléhající povinné certifikaci a/nebo jinému povinnému potvrzení o shodě s požadavky technických předpisů apod., je certifikované, nebo byla stanoveným způsobem potvrzena jeho shoda s požadavky technických předpisů, případně byly splněny další zákonné požadavky na takové zboží (práce/služby);
  3. Objednavatel obdržel všechny nezbytné licence a jiná povolení příslušných státních orgánů, ledaže nevykonává podnikatelskou činnost takového druhu, jež by v souladu s požadavky legislativy České republiky nevyžadovala přítomnost zvláštního povolení/licence/osvědčení, a také provedl veškeré další úkony, vyžadované legislativou České republiky za účelem výkonu propagovaného druhu činnosti a/nebo prodeje propagovaného zboží (prací, služeb);
  4. Jím poskytnuté Materiály zcela odpovídají legislativě České republiky, včetně toho, že využívání ze strany Zhotovitele poskytnutých Materiálů v rámci plnění závazků ze Smlouvy neporušuje požadavky legislativy na reklamu, není nekalosoutěžní a nepoškozuje majetková a/nebo osobní nemajetková práva třetích osob, včetně autorských a příbuzných práv, práv duševního resp. průmyslového vlastnictví (z ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů apod.), a to bez omezení.
  5. Propagované zboží (práce/služby) má veškeré Objednavatelem tvrzené kvality, certifikace, vlastnosti apod.
  6. Podpisem Objednávky Objednavatel potvrzuje, že Zhotovitel vyvinul při jednání o formě a obsahu reklamy maximální úsilí k ověření pravdivosti informací obsažených v reklamě a informací souvisejících, jakož i jejich souladu se zákonem a právy třetích osob, zejména že vyžadoval předložení veškerých dostupných dokumentů k ověření informací, materiálů a podkladů, které budou obsahem reklamy.
 2. Objednavatel odpovídá Zhotoviteli v plném rozsahu za to, že předané Materiály, jak jsou tyto vymezeny výše, jsou v souladu s požadavky relevantní legislativy, včetně odpovědnosti za jejich obsah a zákonnost použití prvků duševního vlastnictví, za existenci potřebných povolení na výrobu a prodej propagovaných objektů, za získání certifikátů na propagované zboží (práce, služby) nebo za potvrzení o jejich shodě s technickými předpisy, a také za provádění jiných úkonů v rámci záruky poskytnuté v souladu s touto Smlouvou. V případě jakéhokoli rozporu Materiálů s právními předpisy či jakýmikoli právy třetích osob či zásahu do nich, je Objednavatel povinen nahradit Zhotoviteli veškerou vzniklou škodu.
 3. V případě, že poskytnutí Služeb ze Smlouvy vedlo ke vznesení jakýchkoli nároků (např. uplatnění nároků na náhradu škody či nároků z titulu odpovědnosti za porušení právních předpisů), žalob a/nebo zahájení jiných úředních postupů vůči Zhotoviteli ze strany třetích osob a/nebo státních orgánů, nebo bylo zahájeno řízení o správním přestupku, Objednavatel se zavazuje bez prodlení na žádost Zhotovitele poskytnout mu ve stanovené lhůtě veškeré jím požadované informace týkající se předmětu sporu a poskytnout Zhotoviteli součinnost při řešení takových nároků. Objednavatel je zároveň povinen nahradit Zhotoviteli veškeré ztráty (včetně soudních nákladů, nákladů na úhradu pokut), které Zhotoviteli vznikly v důsledku podání, projednávání a plnění takových nároků, žalob, nařízení v souvislosti s porušením práv třetích osob a/nebo platné legislativy v důsledku poskytování Služeb.
 4. Zhotovitel je oprávněn provádět kontrolu Materiálů, zejména, zda splňují požadavky platné legislativy, Smlouvy a závazných dokumentů v ní uvedených.
 5. Přijetí k užití a/nebo potvrzení možnosti užít jakékoli Materiály ze strany Zhotovitele za žádných okolností neznamená potvrzení práva Objednavatele na použití objektů duševního vlastnictví třetích osob a/nebo na jiný úkon porušující práva (zákonné zájmy) třetích osob v takovém Materiálu obsažených. Veškerou odpovědnost za takové použití a jakékoli důsledky takového použití, stejně tak i odpovědnost za obsah Materiálu a jeho shodu s požadavky legislativy, nese výlučně Objednavatel.
 6. Zhotovitel je oprávněn při přijetí Materiálu, a také během jeho užití provádět kontrolu informací v něm uvedených, včetně kontroly správnosti uvedené adresy, telefonních čísel, adresy webové stránky, shody propagovaného zboží (prací, služeb) s obsahem Materiálu.
 7. V případě zjištění nesouladu Materiálu s výše uvedenými požadavky Zhotovitel informuje Objednavatele o výsledcích kontroly a navrhne mu změnu předmětných Materiálů odpovídajícím způsobem. Pokud Objednavatel i přes opodstatněné upozornění Zhotovitele okolnosti bránící řádnému užití Materiálů neposkytne potřebnou součinnost k jejich odstranění ve lhůtě stanovené Zhotovitelem, je Zhotovitel oprávněn dle vlastního uvážení zcela nebo částečně vypovědět Smlouvu dle příslušného Objednávkového formuláře. Zhotovitel má zároveň v případě prodlení Objednavatele nárok na náhradu vzniklé škody.
 8. Je-li k poskytování, výrobě a (nebo) prodeji propagovaného zboží, prací, služeb či jiné podnikatelské činnosti Objednavatele vyžadováno získání licencí nebo jiných zvláštních povolení, nebo takové zboží (práce, služby) podléhá povinné certifikaci či jinému povinnému potvrzení o shodě s požadavky příslušných právních předpisů, technických norem apod., je Zhotovitel oprávněn kdykoli požádat Objednavatele a Objednavatel je povinen náležitě poskytnout úředně ověřené kopie příslušných dokumentů potvrzujících náležité splnění potřebných požadavků, a to do tří dnů od okamžiku obdržení příslušného požadavku. V případě prvotního užití je Objednavatel povinen tak učinit spolu s poskytnutím Materiálů.
 9. Zhotovitel je oprávněn kdykoli průběžně ověřovat, zda informace v Objednavatelem poskytnutých dokumentech, potvrzujících vyřízení všech nezbytných licencí (povolení) nebo certifikátů (deklarací), odpovídají skutečnosti a jsou platné a účinné, či jinak odpovídající podmínkám této Smlouvy.
 10. V případě, že dokumenty uvedené v bodě 7.8. této Smlouvy nejsou Objednavatelem předloženy nebo jsou-li neplatné, neúplné, informace v nich uvedené neodpovídají skutečnosti nebo trpí-li tyto dokumenty jinou podstatnou vadou, je Zhotovitel oprávněn vypovědět tuto Smlouvy dle příslušného Objednávkového formuláře dle vlastního uvážení částečně či zcela, a zároveň má nárok na náhradu vzniklé škody.
 11. Zhotovitel je oprávněn kdykoli v průběhu trvání této Smlouvy ukončit poskytování plnění v potřebném rozsahu zjistí-li, že Materiály jsou v rozporu s relevantními právními předpisy (zejména – avšak nikoli výlučně – se ZoRR), či že Materiály zasahují neoprávněně do práv třetích osob. Zhotovitel v takovém případě vyzve Objednavatele k poskytnutí nezbytné součinnosti k odstranění závadného stavu. Ukončení poskytování Služeb v nezbytném rozsahu dle tohoto odstavce Smlouvy nemá vliv na povinnost Objednavatele k úhradě ceny za Služby.

ČLÁNEK 8

ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

 1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy prokazatelným zaviněním Zhotovitele nebyly Objednavatelem uhrazené Služby poskytovány řádně v souladu s podmínkami této Smlouvy, má Objednavatel nárok požadovat prodloužení lhůty poskytování Služeb o dobu, po kterou nebyly Služby prokazatelně ze strany Zhotovitele jeho zaviněním poskytovány řádně, v případě, že se Smluvní strany dodatečně nedohodnou jinak.
 2. Odpovědnost Zhotovitele vůči Objednavateli dle Smlouvy se v každém případě omezuje na náhradu reálné škody, způsobené Objednavateli, a to maximálně do výše nepřesahující uhrazenou cenu Služeb dle příslušného Objednávkového formuláře.
 3. Zhotovitel nenese jakoukoli odpovědnost za porušení svých povinností dle této Smlouvy v případě, kdy je Objednavatel v prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků dle této Smlouvy, jakož i v případě, kdy je zjevné, že ke splnění povinností Objednatele dle této Smlouvy nedojde.

ČLÁNEK 9

DOBA TRVÁNÍ, VYPOVĚZENÍ SMLOUVY

 1. Smlouva může být změněna:
  1. Dohodou mezi oběma Smluvními stranami;
  2. Na popud Zhotovitele, který o tomto vyrozumí Objednavatele, v případech přímo stanovených touto Smlouvou. V případě, že Objednavatel nesouhlasí se Zhotovitelem navrhovanými změnami Smlouvy, má Objednavatel právo vypovědět plnění Smlouvy v souladu s článkem 10 Podmínek.
 2. Smlouva může být předčasně ukončena:
  1. Dohodou mezi oběma Smluvními stranami;
  2. Výpovědí Smlouvy Zhotovitelem zcela nebo částečně v případě, že Objednavatel poruší své povinnosti nebo záruky stanovené touto Smlouvou, a také v případě, že bude vůči Objednavateli zahájeno insolvenční řízení v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, trestní řízení nebo jiný proces, který by mohl poškodit jméno Zhotovitele. Výpověď je účinná (a Smlouva či její část, je-li vypovídána pouze část, je ukončena) okamžikem jejího doručení druhé straně, a to i formou e-mailu na adresu uvedenou v Objednávce. Objednavatel je přitom povinen Zhotoviteli uhradit průkazně doložené škody způsobené ukončením Smlouvy.
 3. Výpovědí Smlouvy Objednavatelem zcela nebo částečně v případě, že Zhotovitel podstatně a zaviněně poruší své povinnosti stanovené Smlouvou. Výpovědní doba se sjednává v délce tří měsíců a počíná běžet prvním dnem následujícím po měsíci, v němž dojde k doručení výpovědi druhé straně. Objednavatel je přitom povinen Zhotoviteli uhradit průkazně doložené škody způsobené ukončením Smlouvy.
 4. V případě jiných skutečností stanovených platnou legislativou a touto Smlouvou.

ČLÁNEK 10

DOBA PLATNOSTI A ZMĚNA ZÁVAZNÝCH DOKUMENTŮ A PODMÍNEK

 1. Tyto Podmínky, případně jiné závazné dokumenty pro Smluvní strany v souvislosti s touto Smlouvou, uvedené ve Smlouvě či příslušném Objednávkovém formuláři, nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách Zhotovitele a jsou závazné do okamžiku jejich odvolání či změny Zhotovitelem, o kterémžto odvolání či změně Zhotovitel vyrozumí Objednavatele dle podmínek této Smlouvy. Smlouvu tvoří vždy Podmínky zveřejněné na webových stránkách Zhotovitele v době uzavření Objednávky. Budou-li tyto Podmínky v budoucnosti Zhotovitelem jednostranně změněny, aniž by Zhotovitel o tomto vyrozuměl Objednavatele ve smyslu bodu 10.4. těchto Podmínek, platí, že Smlouvu nadále tvoří doposud platné Podmínky, tj. zpravidla ty, které byly zveřejněny na webových stránkách Zhotovitele v době uzavření Objednávky.
 2. Tyto Podmínky mohou být měněny v přiměřeném rozsahu potřebném pro komplexní a profesionální poskytování služeb Zhotovitelem, a to z jakýchkoli důvodů, zejména legislativních změn či změny provozních, majetkových či vnitřních poměrů Zhotovitele.
 3. Objednavatel jako strana Smlouvy je o změně nebo odvolání Podmínek informován jednak zveřejněním příslušných informací a aktuálního znění na webové stránce Zhotovitele a sdělením informace o jejich změně na e-mail Objednavatele, uvedený při uzavření Smlouvy nebo během jejího plnění, a to v případě možnosti např. v rámci vyúčtování vystaveného Zhotovitelem.
 4. V případě odvolání nebo změny Podmínek nabývá nové znění těchto dokumentů jako součást již uzavřené Smlouvy platnosti okamžikem informování Objednavatele o takové skutečnosti, není-li Smlouvou nebo dodatečně při takovém sdělení určena jiná lhůta počátku jejich platnosti. Dnem odeslání informace o změně takových dokumentů na e-mail Objednavatele (např. jako součást vyúčtování Služeb) se tato změna považuje za oznámenou, bez ohledu na ostatní způsoby jejího uveřejnění. Objednavatel je zcela odpovědný za řádné a včasné seznámení se se změnou takových dokumentů.
 5. Závazky Smluvních stran ze Smlouvy, jež ze své podstaty musí i nadále platit (včetně závazků týkajících se poskytnutých záruk, důvěrnosti, provedení vzájemného vyúčtování, ale neomezujíce se na tyto uvedené závazky), jsou platné po ukončení lhůty platnosti Smlouvy do jejich konečného splnění.
 6. Objednavatel má právo výše uvedené navrhované jednostranné změny závazných dokumentů odmítnout a z tohoto důvodu Smlouvu vypovědět ve výpovědní době 3 měsíců, počínající běžet měsícem následujícím po měsíci, kdy byla písemná výpověď Smlouvy prokazatelně doručena Zhotoviteli.

ČLÁNEK 11

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Smlouva, její uzavření a plnění je upravováno platnou legislativou České republiky, zejména občanským zákoníkem a jinými příslušnými zákony. Veškeré další otázky neupravené Smlouvou nebo upravené jen částečně jsou upravovány v souladu s hmotným právem České republiky.
 2. Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo s touto Smlouvou související, včetně jakýchkoli otázek týkajících se její existence, platnosti nebo jejího ukončení, budou řešeny a rozhodovány věcně a místně příslušným soudem v České republice.
 3. Všechna oznámení a další dokumenty dle této Smlouvy, pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, musí být zasílány na adresy uvedené v ní nebo v posledním Objednávkovém formuláři. Oznámení a další dokumenty v písemné formě, pokud je požadováno jejich doručení, jsou zasílány poštou s doručenkou nebo kurýrní službou, další oznámení mohou být zasílána faxem nebo e-mailem z/na čísel (-la)/adres(-y), uvedených(-é) ve Smlouvě nebo v posledním Objednávkovém formuláři.
 4. Pokud jakýkoli závazek vyplývající z této Smlouvy či Podmínek, avšak netvořící její podstatnou součást či náležitost, je, nebo se stane neplatným, nebo nevymahatelným jako celek, nebo jeho část, a tento je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoli závazek vyplývající z této Smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je, nebo kdykoli se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek, nebo jeho část, Smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženého v této Smlouvě.
 5. Jestliže v případě, kdy dojde některou Smluvní stranou k porušení této Smlouvy, porušení prohlášení nebo úmyslnému uvedení v omyl jakoukoli ze Smluvních stran a druhá Smluvní strana neuplatní svá práva vyplývající z této Smlouvy nebo výkon takových práv odloží, nebude toto její jednání znamenat vzdání se takového práva.

ČLÁNEK 12

DŮVĚRNOST

 1. Smluvní strany se dohodly zachovávat v důvěrnosti informace týkající se předmětu této Smlouvy a informace připravené na základě informací poskytnutých Smluvními stranami.
 2. Smluvní strany se zavazují zdržet se poskytnutí informací poskytnutých v souvislosti s touto Smlouvou, s výjimkou poskytnutí takových informací na základě zákona osobám, které jsou povinny zachovávat důvěrnost nejméně v takovém rozsahu jako Smluvní strany.
 3. Smluvní strany jsou odpovědny za škodu způsobenou v souvislosti s porušením povinnosti k zachování důvěrnosti. Toto ustanovení se nepoužije na informace známé té které straně před jejich poskytnutím druhou stranou a na jakékoli veřejně známé informace na základě písemného konsensu obou stran v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 4. Tato ustanovení o důvěrnosti zůstávají platná a účinná a nepozbývají platnosti a účinnosti ani ukončením platnosti či účinnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK 13

VYŠŠÍ MOC

 1. Strany neodpovídají za částečné či úplné neplnění povinností dle Smlouvy v případě, že toto neplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, jež vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku událostí výjimečného charakteru, jež Smluvní strany nemohly ani předpovědět, ani jim nutnými opatřeními předejít. K těmto událostem výjimečného charakteru patří: záplavy, požáry, zemětřesení, exploze, sesuvy půdy, epidemie a jiné přírodní jevy a také války a vojenské akce, stávky v odvětví nebo v regionu, přijetí právních aktů orgánem státní moci nebo orgánem místní samosprávy, jež mají za následek neuskutečnitelnost plnění této Smlouvy.
 2. Při vzniku a zániku okolností vyšší moci musí Smluvní strana, u níž vznikla neuskutečnitelnost plnění jejích povinností, tuto skutečnost do 5 (pěti) pracovních dnů písemně oznámit druhé Smluvní straně a doložit tuto událost potvrzením vydaným kompetentním orgánem.
 3. V případě absence včasného oznámení nemá Smluvní strana, u níž vzhledem ke zmíněným okolnostem vznikla neuskutečnitelnost plnění jejích povinností, právo poukazovat na tyto okolnosti s tím, že za částečné či úplné neplnění povinností dle Smlouvy neodpovídá.
 4. V případě vzniku okolností vyšší moci je lhůta pro plnění povinností dle Smlouvy odložena úměrně k době trvání těchto okolností a jejich následků.
 5. V případě, že budou okolnosti uvedené v tomto článku trvat déle než tři měsíce, musí Smluvní strany rozhodnout o osudu této Smlouvy. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, má Smluvní strana, jež byla postižena okolnostmi vyšší moci, právo vypovědět tuto Smlouvu a o této skutečnosti musí písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu.