PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH
OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. ÚVOD

Vytvořili jsme toto prohlášení, abychom Vás informovali o svém závazku vůči ochraně osobních údajů a zajistili, abyste byli spokojení s postupy použitými pro vylepšení Vaší zkušenosti s našimi službami. Našim cílem je poskytnout bezpečné, zabezpečené a příjemné prostředí pro využití našich služeb 2GIS.

II. INFORMACE O OBCHODNÍCH ZÁKAZNÍCÍCH

Toto prohlášení o zásadách osobních údajů pro obchodní zákazníky (dále jen „prohlášení“) se vztahuje na informace o (jak je stanoveno níže) osobách samostatně výdělečně činných a podnicích nebo jiných společnostech, které hledají nebo získávají produkty a služby 2GIS pro podnikání nebo jiné obchodní účely (dále jen „obchodní zákazníci“).

„Informací o společnosti“ se pro účely tohoto prohlášení rozumí libovolné informace o obchodním partnerovi či zákazníkovi, z nichž jej lze identifikovat, ať už jsou získány přímo od obchodního partnera či zákazníka nebo z jiného zdroje.

Informace o společnosti mohou zahrnovat, ale nesmí se omezovat pouze na:

(а) název společnosti;

(b) fyzickou adresu, včetně názvu ulice a názvu města nebo obce;

(c) e-mailovou adresu nebo jiné elektronické kontaktní informace;

(d) telefonní číslo;

(е) daňové identifikační číslo;

(f) informace o správcích, ředitelích a dalších vedoucích nebo kontaktních osobách; a

(g) jakékoli další informace od obchodního zákazníka nebo o něm.

V souladu s důvodem 14 GDPR se toto nařízení nevztahuje na zpracování osobních údajů právnických osob, a zejména podniků vytvořených jako právnické osoby, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů. Tyto údaje považujeme za veřejné informace a můžeme je vcelku, nebo částečně zveřejňovat v rámci služeb 2GIS.

Tyto údaje používáme za účelem poskytování informací v našem informačním systému, nebo pro poskytování marketingových služeb. Někdy můžeme zavolat pro vyjasnění údajů uvedených v našich produktech, nebo službách. Pokud jste společnost/OSVČ a nechcete být v našem adresáři/databázi, můžete nám zaslat žádost o zrušení uvedení údajů.

Můžeme shromažďovat a ukládat informace o obchodních zákaznících z následujících zdrojů:

 • Informace o návštěvách webových stránek
 • Informace, které získáme od třetích stran, jako jsou například dodavatelé dat nebo nezávislí výzkumníci
 • Informace získané z otevřených zdrojů
 • Informace, které nám poskytli obchodní zákazníci

III. INFORMACE O KONTAKTNÍ OSOBĚ NEBO SPRÁVCI OBCHODNÍCH ZÁKAZNÍKŮ

Správcem nebo Kontaktní osobou se pro účely tohoto prohlášení rozumí člen společnosti nebo zaměstnanec společnosti, který má značný vliv na proces rozhodování. Pro účely tohoto dokumentu funkci správce mohou mimo jiné vykonávat následující osoby:

 • jednatel;
 • finanční ředitel;
 • výkonný ředitel;
 • osoba oprávněná k podpisu a plnění smluv různého typu, kde je jednou ze smluvních stran 2GIS;
 • pověřená osoba;
 • osoba jednající na základě plné moci poskytnuté společností;
 • majitel podniku;

Informace o kontaktní osobě nebo správci může zahrnovat, ale nesmí se omezovat na:

(a) jméno;

(b) adresu, včetně názvu ulice a názvu města nebo obce;

(c) e-mailovou adresu nebo jiné kontaktní informace;

(d) telefonní číslo;

(e) jiné kontaktní informace;

Můžeme shromažďovat a ukládat tyto informace z následujících zdrojů:

 • Informace o návštěvách webových stránek Informace, které získáme od třetích stran, jako jsou například dodavatelé dat nebo nezávislí výzkumníci
 • Informace získané z otevřených zdrojů
 • Informace, které nám poskytli obchodní zákazníci

V souladu s čl. 6 GDPR zpracováváme tyto informace:

 • Na základě našich oprávněných zájmů jako společnost, která shromažďuje a zveřejňuje kompletní a aktuální informace.
 • Za účelem plnění smlouvy, jehož stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na základě žádosti subjektu údajů před uzavřením smlouvy. Používáme tento právní důvod pro zpracování v případě, že již máme nějaké smluvní vztahy se společností, například když jí poskytujeme jakékoliv služby.
 • Za účelem plnění právní povinnosti, jež naleží 2GIS.

Subjekty údajů mají řádu práv vzhledem ke svým osobním údajům. Mají právo nás požádat o přístup ke svým osobním údajům, právo o opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku a dále za určitých okolností právo na přenositelnost údajů.

IV. JAK SDÍLÍME INFORMACE O KONTAKTNÍ OSOBĚ NEBO SPRÁVCI

2GIS sdílí tyto informace mezi všemi svými pobočkami. Právními důvody k takovému zpracování jsou oprávněné zájmy skupiny společností 2GIS. Můžeme přenášet, uchovávat a zpracovávat tyto informace k usnadnění našich globálních aktivit. Při přenosu a zpracování vašich osobních informací mimo EHP garantujeme, že existují vhodná bezpečnostní opatření, která zajistí odpovídající úroveň ochrany údajů, například na základě standardních ustanovení o ochraně údajů přijatých komisí nebo dozorovým úřadem.

2GIS může přenášet tyto informace třetím osobám, kteří nejsou našimi přidruženými osobami, a to na základě našich oprávněných zájmů za účelem provozu běžné obchodní činnosti 2GIS. Máte právo odmítnout takové přenosy, jak je popsáno níže v sekci „Jak lze změnit nastavení ochrany osobních údajů“. Právními důvody k takovému zpracování jsou oprávněné zájmy skupiny společností 2GIS.

2GIS může sdílet informace a osobní údaje nepřidruženým třetím osobám pro řešení běžných obchodních případů, jako je například audit nebo Due diligence, a to na základě našich oprávněných zájmů.

2GIS může dále sdílet informace nepřidruženým třetím osobám, když reaguje na předvolání k soudu, soudní příkaz nebo nařízení soudu nebo když je to vyžádané a náležité v souladu s platným právním předpisem.

Informace a záznamy tykající se kontaktní osoby nebo správce budou bezpečně uchovány a přístupny pouze oprávněným zaměstnancům 2GIS, kteří jsou obeznámeni s režimem ochrany osobních údajů 2GIS a dodržují jej, pokud v tomto dokumentu není uvedené jinak.

Osobní informace, pokud není v tomto dokumentu specifikované jinak, budou ukládány po dobu 5 let nebo po dobu nezbytně nutnou pro plnění povinností ukládajících nám platným právním předpisem a pak budou příslušným způsobem odstraněny.

V. JAK LZE ZMĚNIT NASTAVENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2GIS bude sdílet informace, jak je popsáno výše v sekci IV, pokud nám nedáte jiný pokyn prostřednictvím jednoho z následujících kroků. Ve věcí požadavků vztahujících se na pokyny sdílení informací uvedené výše existují určité případy sdílení informací, které nemůžete zamítnout.

 • Napište nebo zavolejte nám:
  2GIS CZ s.r.o., Bucharova 1281/2, 158 00 Praha, Česká republika
  Tel.: +420 225 852 722, info@2gis.cz nebo privacy@2gis.com
 • Navštivte naši kancelář: Bucharova 1281/2, 158 00 Praha, Česká republika

V případech, kdy se uplatňuje právo na vznesení námitky, můžeme i nadále zpracovávat informace, pokud máme nezvratný důvod pro provedení zpracování, který můžeme prokázat.

Abychom reflektovali Vaše preference ohledně osobních údajů, bude náš systém aktualizován během třiceti (30) dnů po obdržení požadavku na změnu nastavení zpracování osobních údajů, které však musí obsahovat kompletní informace. Pro ověření této aktualizace je možné kontaktovat nás na výše uvedených kontaktech, nebo navštivte naši kancelář.

VI. ZABEZPEČENÍ

Pro zabezpečení informací společnosti před neoprávněným přístupem a využitím, používáme příslušné fyzické, procesní a technické ochranné prostředky v souladu s platným právním předpisem.

Máme příslušné bezpečností opatření, abychom zabránili náhodné ztrátě, použití nebo neoprávněnému přístupu k informacím. Omezujeme přístup k informacím uvedeným v tomto dokumentu těm, kteří mají skutečnou potřebu mít k nim přístup pro výkon své obchodní činnosti. Ti, kteří zpracovávají informace, dělají tak pouze oprávněným způsobem a musí dodržovat námi stanovené zásady ochrany osobních údajů.

Máme také postupy v případě podezření z porušení bezpečnosti údajů. Oznámíme Vám a příslušnému dozorovému úřadu, pokud předpokládáme závažné porušení bezpečnosti údajů, zejména v případech, kdy tak vyžaduje právní předpis.